ប្រតិទិនឈប់សម្រាកឆ្នាំ២០១៩

ប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និងកម្មករនិយោជិត កម្មករសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩