វីដេអូ៖ លោកជំទាវកិត្តិសង្គបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ៖ ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍ គឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីនូវការលូតលាស់ឥតឈប់ឈរ នៃការវិនិយោគបរទេស និងវិស័យឯកជននៅកម្ពុជា

លោកជំទាវកិត្តិសង្គបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន ៖ ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព និងការអភិវឌ្ឍ គឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីនូវការលូតលាស់​ឥតឈប់ឈរនៃការវិនិយោគបរទេស និងវិស័យឯកជននៅកម្ពុជា

ថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩