នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ រៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី​លទ្ធផល​ដែលសម្រេចបានក្នុងត្រីមាសទី២ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត

ទីស្តីការក្រសួង, ថ្ងៃទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្តីពី​លទ្ធផល​ដែលសម្រេចបានក្នុងត្រីមាសទី២ និងលើកទិសដៅអនុវត្តការងារបន្ត ក្រោមអធិបតីយភាព ឯកឧត្តម តុង វណ្ណ: ជាប្រធាននាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣ និង ឯកឧត្តម ឡុក ស៊ីណា ទីប្រឹក្សាក្រសួង និងជាអគ្គនាយករង ព្រម​ទាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ នៃនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចទី៣។