វីដេអូ៖ នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ធ្វើឲ្យ​មាន​សុខុដុមនីយកម្មផ្នែកសាសនា ដែល​អាច​​ឲ្យយើង​ទាំងអស់គ្នា​មានឱកាស​អាច​ប្រារព្ធ​ពិធី​ព្រះពុទ្ធសាសនា​ដូច​នា​ពេលនេះ

នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ធ្វើឲ្យមានសុខុដុមនីយកម្មផ្នែកសាសនា ដែលអាច​ឲ្យយើង​ទាំងអស់គ្នា​មានឱកាស​អាចប្រារព្ធ​ពិធី​ព្រះពុទ្ធសាសនា​ដូចនាពេលនេះ