វីដេអូ៖ តំណាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​សូត្រ​មន្ត​កាន់បិណ្ឌ បង្សុកុល​ឧទ្ទិស​កុសល​ផលបុណ្យ​ជូនដល់​ព្រលឹង​អ្នកស្លាប់​​នៅសារមន្ទីរ​ប្រល័យ​ពូជសាសន៍​​ទួលស្លែង

តំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូត្រមន្តកាន់បិណ្ឌ បង្សុកុលឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យ​ជូនដល់​ព្រលឹងអ្នកស្លាប់​នៅសារមន្ទីរ​ប្រល័យ​ពូជ​សាសន៍​​ទួលស្លែង