បញ្ជីឈ្មោះសប្បុរសជនរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច ស្ម័គ្រចិត្ត​បរិច្ចាគ​បៀវត្សរ៍ ជូន​គណៈកម្មការ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជម្ងឺកូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការនៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគបៀវត្សរ៍ផ្ទាល់ខ្លួន ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជម្ងឺកូវីដ១៩។