សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការជ្រើសរើស​គ្រូបង្គោល​វិជ្ជាជីវៈ​អធិការកិច្ច សម្រាប់​វិទ្យាស្ថានជាតិ​អធិការកិច្ច

វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច ធ្វើការជ្រើសរើសគ្រូបង្គោលវិជ្ជាជីវៈអធិការកិច្ច សម្រាប់បំរើការងារក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច ចំនួន ០៩រូប។ សម្រាប់បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចមានចែងក្នុងខ្លឹមសារខាងក្រោមនេះ អាចធ្វើការដាក់ពាក្យស្នើសុំ ចាប់ពីថ្ងៃ​ប្រកាស​ជូន​ដំណឹង​នេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ ០៧៧ ៦៦៣ ១១១ និង ០៩៩ ៩៥៥ ១១១ ។