សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ផ្ដល់​អាហារូបករណ៍​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ​ចំនួន ២០នាក់ ជូន​ដល់​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-​ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច សម្រាប់​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២១-២០២២