សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា ប្រគល់​ជូន​អាហារូបករណ៍​លើ​ថ្លៃសិក្សា ១០០% ចំនួន ១០កន្លែង និង ៧០% ចំនួន ២៥កន្លែង សម្រាប់​ការសិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា ២០២១-២០២២

សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា បានប្រគល់ជូនអាហារូបករណ៍លើថ្លៃសិក្សា ១០០% ចំនួន ១០កន្លែង និង ៧០% ចំនួន ២៥កន្លែង សម្រាប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ លើឯកទេស៖ គ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារនិងទេសចរណ៍ និងនីតិសាធារណៈ នៅសាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ។