វីដេអូ៖ លោកជំទាវគតិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន គូសបញ្ជាក់ថា ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព ធ្វើអោយមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះវិស័យ ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់

លោកជំទាវគតិសង្គហបណ្ឌិត ម៉ែន សំអន គូសបញ្ជាក់ថា ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាព ស្ថេរភាព ធ្វើអោយមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ ក្នុងនោះវិស័យ ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់