សេចក្តីជូនដំណឹង ការទុកសិទ្ធិឲ្យបេក្ខជនធ្វើការតវ៉ាក្នុងករណី ដែលមិនមានឈ្មោះប្រឡង ខុសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ឬបញ្ហាផ្សេងៗ

សេចក្តីជូនដំណឹង ការទុកសិទ្ធិឲ្យបេក្ខជនធ្វើការតវ៉ាក្នុងករណី ដែលមិនមានឈ្មោះប្រឡង ខុសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ឬបញ្ហាផ្សេងៗ

អានបន្ត