ប្រតិទិនឈប់សម្រាកឆ្នាំ២០១៧

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីប្រតិទិនឈប់សម្រាកការងាររបស់មន្ត្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home ប្រតិទិនឈប់សម្រាកឆ្នាំ២០១៧