អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​​ការ​កែ​សម្រួល​មាត្រា៤ នៃ​អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល