សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការតែងតាំង ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែល​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ