អនុក្រឹត្យលេខ២៧៦ស្តីពីការបន្ថែមប្រាក់បំណាច់ជូនទីប្រឹក្សា