អនុក្រឹត្យលេខ២៧៧ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា