អនុក្រឹត្យលេខ២៧៨ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់វិភាជន៍មន្ត្រីរាជការ