អនុក្រឹត្យលេខ២៧៩ស្តីពីការកែប្រែសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋាន