អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការលើកលែងលក្ខខណ្ឌអាយុ និងការកំណត់​អាយុ​បេក្ខជន​​ចូលរួម​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​​ចូល​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​មន្រ្តីរាជការ​ស៊ីវិល​

អនុក្រឹត្យលេខ៥៩ អនក្រ.តត ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ស្តីពីការលើកលែងលក្ខខណ្ឌអាយុ និងការកំណត់អាយុបេក្ខជនចូលរួមប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសចូលក្នុងក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ។