អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការដំទ្បើងប្រាក់កម្រៃប្រចាំខែជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា ឆ្នាំ២០១៨