អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ នៃ​ក្រុមប្រឹក្សាសកម្មជនពិការ