ប្រកាស ស្តីពី​ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ​ នៃ​ក្រុម​ការងារសកម្មជនពិការ នៅ​តាមក្រសួង ស្ថាប័ន