តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៧ស្តីពីការដំឡើងប្រាក់កម្រៃជូនមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា 572
អនុក្រឹត្យលេខ២៧៦ស្តីពីការបន្ថែមប្រាក់បំណាច់ជូនទីប្រឹក្សា 550
សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការតែងតាំង ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបញ្ចប់ភារកិច្ចមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ដែល​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ 1281
សារាចរ ស្តីពីការរៀបចំការងារតំកល់ឯកសារជាតិ 903
សារាចរ ស្តីពីការធ្វើនិយ័តកម្មថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិជូនមន្ត្រីរាជការស៊ិវិលតាមអតីតភាពការងារ 965
សារាចរ ស្តីពីការកែសម្រួលនីតិវិធីនៃការដាក់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលនិវត្តន៍ 819
សារាចរ ស្តីពីវិធានការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល យោធិន នគរបាលជាតិ មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា និងបុគ្គលិកអណ្តែត ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ 878
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបន្ថែមប្រាក់សោធនប្រចាំខែជូននិវត្តជន និងជនបាត់បង់សម្បទាវិជ្ជាជីវៈ ដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល 861
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន 810
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​​ការ​កែ​សម្រួល​មាត្រា៤ នៃ​អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​ប្រាក់​បំណាច់​មុខងារ​មន្ត្រីរាជការ​ស៊ីវិល 798
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រាក់បំណាច់មុខងារមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល 828
អនុក្រឹត្យ ស្តី​ពី​ប្រាក់​បំណាច់​របស់​សមា​ជិក​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល 790
អនុក្រឹត្យ ​ស្តីពី​ការ​កែ​ប្រែ​តម្លៃ​ឯកតា​នៃ​សន្ទស្សន៍​បៀវត្ស​មូលដ្ឋាន​របស់​មន្រ្តី​រាជការ នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា 926
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងមុខតំណែងក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង នៃក្រសួង ស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ 902
អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការចាត់ចែងសេវាបង្រៀនតាមកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ 827
អនុក្រឹត្យ ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់​មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា 1145
ច្បាប់ ស្តីពីបណ្ណាសារ 600
ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងនិងការបើកផ្តល់ប្រាក់បំណាច់ជូនទីប្រឹក្សា ជំនួយការ លេខាធិការ និងមន្ត្រីដែលមានឋានៈស្មើ 822
ព្រះរាជ​ក្រឹត្យ​ ស្តីពី​គោលការណ៍​រួម​នៃ​ការ​រៀបចំ​មុខងារ​សាធារណៈ​របស់​រដ្ឋ​ 704
ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 1231