តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
ច្បាប់ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង និង​ការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ 900
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ការ និង​ការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍(HIV/AIDS) 859
ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ 580
ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ 959
ច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម 721
ច្បាប់ស្តីពី​សភាពាណិជ្ជកម្ម 1928
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ 559
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី 686
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ 702
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2576
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2386
ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 1227
ច្បាប់ស្តីពីជលផល 572
ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ 650
ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា 4109
ច្បាប់ស្តីពីគ្រប់គ្រងឱសថ 485
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធ ជាតិផ្ទុះ និងគ្រប់រំសេវ 535
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ 1828
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ 1548
អភិបាលកិច្ចល្អ 7231