តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
ច្បាប់ស្តីពីចរារណ៍ផ្លូវគោក 969
ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ 973
ច្បាប់ភូមិបាល 2056
ច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំង​នឹង​អំពើពុករលួយ 1749
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសង 942
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ 667
ច្បាប់ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង និង​ការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ 963
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ការ និង​ការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍(HIV/AIDS) 924
ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ 626
ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ 1001
ច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម 776
ច្បាប់ស្តីពី​សភាពាណិជ្ជកម្ម 1970
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ 590
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី 800
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ 738
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2651
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2485
ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 1304
ច្បាប់ស្តីពីជលផល 601
ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ 677