តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
ច្បាប់ស្តីពីចរារណ៍ផ្លូវគោក 1017
ច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ 1039
ច្បាប់ភូមិបាល 2206
ច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំង​នឹង​អំពើពុករលួយ 1819
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសង 989
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ 778
ច្បាប់ស្តីពី​ការគ្រប់គ្រង និង​ការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ 1042
ច្បាប់ស្តីពី​ការបង្ការ និង​ការប្រយុទ្ធទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលមេរោគអេដស៍/ជំងឺអេដស៍(HIV/AIDS) 1018
ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ 667
ច្បាប់ស្តីពី​កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ 1073
ច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម 842
ច្បាប់ស្តីពី​សភាពាណិជ្ជកម្ម 2047
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ 634
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី 955
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ 790
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2797
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2610
ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 1396
ច្បាប់ស្តីពីជលផល 648
ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ 719