តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
ច្បាប់ស្តីពី​ការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម 850
ច្បាប់ស្តីពី​សភាពាណិជ្ជកម្ម 2055
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ អមវេជ្ជសាស្ត្រ និងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រ 639
ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី 962
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ 794
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2810
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2621
ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 1405
ច្បាប់ស្តីពីជលផល 654
ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ 725
ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា 4382
ច្បាប់ស្តីពីគ្រប់គ្រងឱសថ 552
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធ ជាតិផ្ទុះ និងគ្រប់រំសេវ 683
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ 2030
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ 2263
អភិបាលកិច្ចល្អ 7684
កម្មវិធីនយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា 1304
ច្បាប់ស្តីពី​ការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី 783
ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន 1260
ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ 792