តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 2128
ច្បាប់ស្តីពីសវនកម្ម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 1129
ច្បាប់ស្តីពីជលផល 540
ច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ 604
ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា 3860
ច្បាប់ស្តីពីគ្រប់គ្រងឱសថ 445
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធ ជាតិផ្ទុះ និងគ្រប់រំសេវ 488
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ 1681
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ 1320
អភិបាលកិច្ចល្អ 6748
កម្មវិធីនយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា 1030
ច្បាប់ស្តីពី​ការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី 637
ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន 989
ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ 595