តម្រង
ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង ចំនួន​ចុច
ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រម្ពុជា 4360
ច្បាប់ស្តីពីគ្រប់គ្រងឱសថ 545
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធ ជាតិផ្ទុះ និងគ្រប់រំសេវ 672
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ 2018
ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ 2219
អភិបាលកិច្ចល្អ 7668
កម្មវិធីនយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា 1288
ច្បាប់ស្តីពី​ការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី 777
ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន 1248
ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ 786