ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង​ដល់​​មន្ត្រីរាជការ​ថ្មី​​ចំនួន​ ១៣៦ រូប មក​ធ្វើ​កាត​អេធីអឹម របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី