ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការអញ្ជើញ​មន្ត្រីរាជការ​ដែលទើប​ប្រឡង​ជាប់​មក​បង្ហាញខ្លួននៅ​ទី​ស្តីការ​ក្រសួង