សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដេញ​ថ្លៃ​ជាសាធារណៈ ដើម្បី​ជ្រើសរើស​អ្នក​ទទួល​ការងារ​ជួសជុលអគារក្រសួង

ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​ដាក់​ឱ្យ​ដេញ​ថ្លៃ​ជាសាធារណៈ ដើម្បី​ជ្រើសរើស​អ្នក​ទទួល​ការងារ​ជួសជុលអគារក្រសួង