សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់កាត ATM របស់​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា ជូន​​មន្ត្រីរាជការ