ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង សារាចរ ស្តីពីការធ្វើនិយ័តកម្មថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលតាមអតីតភាពការងារ