លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ របស់​លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ របស់​លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី