លិខិតផ្ទេរសិទ្ធិ របស់​លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី