សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​ឈប់​សម្រាក​ក្នុងឱកាស​ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ និង​ពិធីបុណ្យវិសាខបូជាទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​ឈប់​សម្រាក​ក្នុងឱកាស​ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ និង​ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា