សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​ឈប់​សម្រាក​ក្នុងឱកាស​ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ និង​ពិធីបុណ្យវិសាខបូជា