ញត្តិគាំទ្រ ក្នុងកិច្ចដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី នៅវិមានសន្តិភាពទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង ញត្តិគាំទ្រ ក្នុងកិច្ចដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី នៅវិមានសន្តិភាព