ញត្តិគាំទ្រ ក្នុងកិច្ចដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទី នៅវិមានសន្តិភាព