សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្ដីរាជការ​ស៊ីវិល​ឲ្យ​ចូល​បម្រើការងារ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ក្រសួង​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា​ និងអធិការកិច្ច សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី​ការ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​សិស្ស និស្សិត និងមន្រ្ដីរាជការ​ស៊ីវិល​ឲ្យ​ចូល​បម្រើការងារ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ក្រសួង​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា​ និងអធិការកិច្ច សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦