លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន៥ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង លទ្ធផលនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួង-ស្ថាប័នចំនួន៥ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦