សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការ​ ក្របខ័ណ្ឌ​ក្រសួង​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច ដែល​ស្ម័គ្រចិត្ត​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​វិទ្យាស្ថានជាតិ​អធិការកិច្ចទីតាំង​របស់​អ្នក៖ Home សេចក្តីជូនដំណឹង សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី​ការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រីរាជការ​ ក្របខ័ណ្ឌ​ក្រសួង​ទំនាក់​ទំនង​ជាមួយ​រដ្ឋសភា​-ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច ដែល​ស្ម័គ្រចិត្ត​ចូល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​វិទ្យាស្ថានជាតិ​អធិការកិច្ច