លិខិតគតិយុត្ត


ច្បាប់ និងលិខិតគតិយុត្តិពាក់ព័ន្ធក្រសួងផ្ទាល់
 
ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Download

ច្បាប់ ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Download

សេចក្តីថ្លែងហេតុ អំពីសេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅ របស់ក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Download

អនុក្រឹត្យ លេខ០៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Download

ប្រកាស លេខ ០៧៣/១៥ ទរពអ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាន នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Download

ប្រកាស លេខ ០៧៤/១៥ ទរពអ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់មន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច រាជធានី ខេត្ត

Download

អនុក្រឹត្យលេខ ៦៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (ចាស់)

Download

អនុក្រឹត្យលេខ ១៣៧ សី្តពីការបង្កើតនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (ចាស់)

Download

ប្រកាសលេខ ០៨១/០៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (ចាស់)

Download

ប្រកាសលេខ ០៨៣/០៧ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាន សហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (ចាស់)

Download

ប្រកាសលេខ ០០៣/០១ ស្តីពីការបង្កើតការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាន ក្រោមឱវាទក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (ចាស់)

Download

ប្រកាសលេខ ០២៤/០១ ស្តីពីការបែកចែកតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ការិយាល័យចំណុះនាយកដ្ឋាន នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (ចាស់)

Download

ប្រកាសលេខ ០៤៤/០៥ ស្តីពីការបែកចែកតួនាទី ភារកិច្ចរបស់ការិយាល័យនៃមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច (ចាស់)

Download

ក្រមសីលធម៌មន្ត្រីអធិការកិច្ច នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Download 

បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គណៈប្រតិភូចុះបំពេញបេសកកម្មអធិការកិច្ច និងតាមដានការអនុវត្តច្បាប់

Download

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធព័ត៌មានប្រចាំក្រសួងទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Download

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងាររបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចសម្រាប់តាមដានព័ត៌មាន Facebook របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Download

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Download

បច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យ ក្រុមអ្នកនាំពាក្យ ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Download

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការដំឡើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

Download

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការតាំងស៊ប់បំពេញសិទ្ធិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជូនមន្ត្រីរាជការ

Download

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយ រដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Download

ប្រកាស ស្តីពីការទទួលយកមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌថ្មី

Download

ប្រកាស ស្តីពីការដំឡើងថ្នាក់ជូនមន្ត្រីរាជការតាមកម្រិតសញ្ញាបត្រ

Download

ប្រកាស ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិអធិការកិច្ច នៃក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

Download

ប្រកាស ស្តីពីការដំឡើងថ្នាក់មន្ត្រីរាជការប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

Download

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្ត្រីរាជការប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

Download

អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិ និងថ្នាក់មន្ត្រីរាជការតាមកម្រិតសញ្ញាបត្រឆ្នាំ២០១៧

Download