រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង


ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន និងអមដោយឯកឧត្តម លោកជំទាវ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋមន្ត្រី៖

 • លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន
  (Lok Chumteav MEN Sam An, Deputy-Prime Minister)

រដ្ឋលេខាធិការ៖

 • ឯកឧត្តម ឆេង សារឿន
  (H.E CHHENG Saroeun, Secretary of State)
 • ឯកឧត្តម កង ណែម
  (H.E KANG Nem, Secretary of State)
 • ឯកឧត្តម ថាច់ ឃន
  (H.E THACH Khorn, Secretary of State)
 • ឯកឧត្តម ឌុច សុវណ្ណារី
  (H.E DUCH Sovannary, Secretary of State)
 • លោកជំទាវ សុភ័គ្គ ថាវី
  (Lok Chumteav SOPHEAK Thavy, Secretary of State)
 • លោកជំទាវ សុខ វិឡាយ
  (Lok Chumteav SOK Vilay, Secretary of State)

អនុរដ្ឋលេខាធិការ៖

 • ឯកឧត្តម ស៊ុំ រុំ
  (H.E SUM Rom, Under Secretary of State)
 • ឯកឧត្តម ខឹម ជាសោភ័ណ
  (H.E KHEM Cheasophorn, Under Secretary of State)
 • ឯកឧត្តម ទូច រិទ្ធី
  (H.E TOUCH Rithy, Under Secretary of State)
 • ឯកឧត្តម ហួត ហាក់
  (H.E HUOT Hak, Under Secretary of State)
 • លោកជំទាវ យក់ ណារ៉េត
  (Lok Chumteav YOK Nareth, Under Secretary of State)
 • ឯកឧត្តម អី ជឿន
  (H.E Y Choeun, Under Secretary of State)
 • ឯកឧត្តម ស៊ឹម ស៊ូយុង
  (H.E SIM Souyong, Under Secretary of State)
 • លោកជំទាវ វង់ មយូរា
  (Lok Chumteav VONG Mayoura, Under Secretary of State)
 • ឯកឧត្តម យី ម៉ៅ
  (H.E YI MAO, Under Secretary of State)

អគ្គនាយក៖

 • ឯកឧត្តម ប៉ែន ច័ន្ទសុខរិន អគ្គនាយករដ្ឋបាលកិច្ចការទូទៅ
  (H.E PEN Chansokrin, Director General, General Department for Administration and General Affairs)
 • ឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីឫទ្ធិ អគ្គនាយកអធិការកិច្ច
  (H.E CHHOUR Reaksmeyrith, Director of General, General Department for Inspection)
 • ឯកឧត្តម កែវ គង់ អគ្គនាយកទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា
  (H.E KEO Kong, Director General, General Department for National Assembly-Senate Relations)