រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង


ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ដឹកនាំដោយ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន និងអមដោយឯកឧត្តម លោកជំទាវ រដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ មួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

រដ្ឋមន្ត្រី៖

រដ្ឋលេខាធិការ៖

អនុរដ្ឋលេខាធិការ៖

អគ្គនាយក៖