កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងាររយៈពេល ៦ខែ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ ឯកឧត្តម ឈួរ រស្មីឫទ្ធិ អគ្គនាយកអធិការកិច្ច បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការងាររបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានរយៈពេល ៦ខែ ដើម្បីពង្រឹងរបៀបរបបការងារ និងបន្តអនុវត្តការងារតាមផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន។