ឯកឧត្តម កែវ គង់ ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែរបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន

ព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ អគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម កែវ គង់ អគ្គនាយក។