ចំនួន​បង្ហាញ​ក្នុង​១​ទំព័រ 
ចំណងជើង អ្នកនិពន្ធ ចំនួន​ចុច
សុន្ទរកថា លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និពន្ធ​ដោយ Super User 17466