កិច្ចប្រជុំ​ឆ្លង​របាយការណ៍​លទ្ធផល​​អង្កេត​ស្រាវជ្រាវ លើ​ករណី​ផ្សារបានលុង

ទីស្តីការក្រសួង៖ រសៀលថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រតិភូអធិការកិច្ច ស្តីពីការឆ្លងរបាយការណ៍លទ្ធផលអង្កេតស្រាវជ្រាវ លើករណីផ្សារបានលុង ខេត្តរតនគិរី ។