លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ដឹកនាំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ជីវ​ប្រវត្តិ​របស់​ក្រសួង

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា- ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការពិភាក្សាលើខ្លឹមសារសេចក្តីព្រាង ជីវប្រវត្តិរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច នៅទីស្តីការក្រសួង រសៀលថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។