សារលិខិតជូនពរ លោកជំទាវ អ៊ូ សាន សាយ ឈុំ

សារលិខិតជូនពរ លោកជំទាវ អ៊ូ សាន សាយ ឈុំ ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី១០៦ ទិវាអន្តរជាតិនារី ៨មីនា ឆ្នាំ២០១៧