លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បាន​ដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូ​ត្រឡប់​មក​ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន មក​ដល់​មាតុប្រទេស​ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព

លោកជំទាវឧនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងបាន ត្រឡប់មកដល់មាតុប្រទេសវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច ចូលរួមសិក្ខាសាលាវិស័យអធិការកិច្ច នៅប្រទេសចិន

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច អញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា វិស័យអធិការកិច្ច នៅខេត្ត គ័ង ដុង ប្រទេសចិន ព្រឹក ថ្ងៃទី ២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច ជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ ឯកឧត្តម ម៉ា ស៊ីងរួយ (Ma Xingrui)

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារ ជាមួយ ឯកឧត្តម ម៉ា ស៊ីងរួយ

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច ជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាផ្លូវការជាមួយ ឯកឧត្តម ចាវ ហុងជូ (Zhao Hongzhu)

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចបានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាផ្លូវការជាមួយ ឯកឧត្តម ចាវ ហុងជូ (Zhao Hongzhu)

លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ដឹកនាំ​គណ:ប្រតិភូ​អធិការកិច្ច ជួប​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការងារ​ជាផ្លូវការ​ជាមួយ ឯកឧត្តម វ៉ាង គីសាង (Wang Qishan)

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ម៉ែន សំអន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច បានដឹកនាំគណ:ប្រតិភូអធិការកិច្ច អញ្ជើញជួបប្រជុំពិភាក្សា ការងារជាផ្លូវការជាមួយ ឯកឧត្តម វ៉ាង គីសាង

អត្ថបទ​ផ្សេងៗ​ទៀត...